Kauppakeskukset

Kauppakeskusten jätehuollon kustannukset voivat muodostua merkittäväksi osaksi toiminnan kuluista. Kustannusten säästäminen jätehuollossa ei ainoastaan paranna taloudellista tulosta, vaan myös tukee ympäristöystävällistä toimintaa.

Kauppakeskuksen jätehuollon säästöillä ekotehokkuutta ja taloudellista etua

Alla on esitetty joitakin toimialalla esiintyviä jätehuollon ongelmia sekä niillle ratkaisumalleja.

Ongelma

"Joissakin jätekeräysvälineissä on jatkuvasti liikaa jätettä, kun taas toiset jäteastiat jäävät usein vajaiksi."

Jätehuollon kuluja aiheuttaa se, että ylikuormitetut jätekeräysvälineet vaativat useammin tyhjennyksiä ja aiheuttavat ympäristöhaittoja, kun taas vajaakäyttöiset jätekeräysvälineet eivät ole kustannustehokkaita, koska niiden tyhjennysväliä ei optimoida.

Ratkaisu

Jätekeräysvälineiden mitoituksen tulisi olla linjassa todellisten jätemäärien kanssa. Liian pienet astiat saattavat aiheuttaa ylivuotoja, hajuhaittoja ja lisäkustannuksia, kun taas liian suuret astiat voivat jäädä vain osittain täytetyiksi, mikä johtaa ylimääräisiin kuljetuksiin ja kasvaviin CO2-päästöihin.

Jätteen määrän ennakoiva arviointi sekä jäteastioiden koon ja sijainnin huolellinen suunnittelu ovat keskeisiä tekijöitä optimaalisen jätehuollon saavuttamiseksi. Tilan lisäämiseksi voidaan esimerkiksi lyhentää tyhjennysväliä ja/tai kasvattaa astioiden määrää.

Säännöllinen seuranta auttaa varmistamaan jätehuollon tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden säilymisen.

Optimoinnin tulokset

 • Jätekeräysvälineiden valinta ja optimaalinen mitoitus säästää kustannuksia
 • Ennakoiva jätteen määrän arviointi parantaa tehokkuutta
 • Huolellinen suunnittelu vähentää CO2-päästöjä
 • Jätteen uudelleenkäyttö tuo lisätuloja

Ongelma

"Jätekeräysvälineiden sijoittelu ja niille varattu rajallinen tila aiheuttavat toistuvasti ongelmia tyhjennyksessä ja kuljetuksessa."

Jätekeräysvälineiden epäoptimaalinen sijoittelu ja rajallinen tila lisäävät jätehuollon kuluja, koska ne hankaloittavat tyhjennystä ja kuljetusta, mikä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen ajankäyttöön ja polttoaineenkulutukseen.

Ratkaisu

Jos tilaa on niukalti, voidaan tutkia mahdollisuutta käyttää kompaktimpia tai eri muotoisia jätekeräysvälineitä, jotka soveltuvat paremmin rajallisiin tiloihin.

Sijoittelun parantamiseksi kannattaakin tehdä tarkka suunnitelma, optimoida sijoituspaikat ja hyödyntää uusia teknologioita ja älyratkaisuja. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi selkeät opasteet ja merkinnät alueella, jotta jätekeräysvälineiden sijoittelu on helppoa ja loogista.

Lisäksi voidaan arvioida tarvetta muuttaa jätekeräysvälineiden sijainteja, jotta tyhjennys ja kuljetus sujuvat vaivattomasti. Lisäksi jätehuoltoyhtiön kanssa voidaan päättää käytettävän jäteauton mallista ja kuinka usein jätteiden tyhjennyskertoja tulisi järjestää.

Seuranta auttaa myös varmistamaan, että jätekeräysvälineiden sijoittelu on optimaalinen ja tehokas.

Optimoinnin tulokset

 • Kompaktimpien ja erimuotoisten jätekeräysvälineiden hyödyntäminen säästää tilaa
 • Tarkan suunnitelman avulla saadaan parempi jätekeräysvälineiden sijoittelu
 • Älyratkaisut ja uudet teknologiat tehostavat jätekeräysvälineiden käyttöä
 • Optimaaliset tyhjennyskerrat ja jäteauton valinta vähentävät kustannuksia
 • Jätekeräysvälineiden sijainnin muuttaminen helpottaa ja nopeuttaa tyhjennystä ja kuljetusta

Ongelma

"Jätelajit sekoittuvat keskenään"

Jätekeräysmateriaalien keskinäinen sekoittuminen aiheuttaa kuluja jätehuollossa, koska se vaikeuttaa materiaalien asianmukaista kierrätystä ja käsittelyä.

Ratkaisu

Ongelmana jätehuollossa ovat kierrätyksen haasteet, joita voi esiintyä esimerkiksi jätemateriaalien lajittelussa tai kierrätysprosessin tehokkuudessa. Tärkeää on varmistaa, että jätemateriaalit lajitellaan oikein ja että kierrätysprosessi on mahdollisimman tehokas.

Jätekeräysvälineiden asianmukaiset opasteet ja ohjeet auttavat ehkäisemään jätekeräysmateriaalien sekoittumista toisiinsa. Jätekeräysvälineiden sisäosien värien käyttäminen eri materiaaleille helpottaa lajittelua ja vähentää sekoittumista. Yksi ratkaisu materiaalien sekoittumisen estämiseksi jätekeräysvälineessä on selkeän ja yksinkertaisen keräysjärjestyksen käyttöönotto, joka ohjaa materiaalit luontevasti oikeisiin keräyspaikkoihin. Lisäksi selkeät ohjeet käyttäjille auttavat varmistamaan, että jätekeräysvälineessä olevat jätteet lajitellaan oikein.

Lajittelun ja kierrätyksen haasteiden ratkaiseminen ei ainoastaan paranna ympäristövaikutuksia, vaan myös alentaa jätehuoltokustannuksia pitkällä aikavälillä.

Optimoinnin tulokset

 • Selkeät opasteet ja ohjeet parantavat lajittelua
 • Värikoodatut jätekeräysvälineiden sisäosat helpottavat eri materiaalien tunnistamista ja keräyksen ohjaamista
 • Yksinkertaisen lajittelujärjestelmän käyttöönotto vähentää sekoittumista
 • Oikein lajitellut jätteet alentavat kierrätyksen kustannuksia
 • Parempi lajittelu ja kierrätys lisäävät mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön

Ongelma

"Biojätteen kerääminen on hankalaa ja siitä kertyy huomattavia kustannuksia."

Biojätteen käsittely vaatii erikoistunutta lajittelua ja kuljetusta, mikä voi lisätä jätehuollon kustannuksia. Tämä on erityisen haasteellista pienissä kunnissa ja maaseutualueilla, joilla pitkät kuljetusmatkat tekevät jätteenkäsittelyyn ohjaamisesta monimutkaisempaa.

Ratkaisu

Näihin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja kehittämällä uusia ja kustannustehokkaita menetelmiä biojätteen keräämiseen, kuljettamiseen ja käsittelyyn. Uusien teknologioiden avulla voidaan myös tehostaa biojätteen hyödyntämistä. Esimerkkejä tästä ovat biokaasun tuotannon lisääminen ja kompostointiprosessin parantaminen biojätteen käsittelyssä.

Lisäksi kaikki biojäte ei ole välttämättä suoraan ”vain jätettä”, vaan oikein käsiteltynä se voi toimia raaka-aineena, jota pystytään hyödyntämään sellaisenaan tai jalostettuna esimerkiksi eläinten ravinnoksi.

Optimoinnin tulokset

 • Kustannustehokkaat menetelmät biojätteen keräämiseen ja kuljetukseen
 • Uusien teknologioiden hyödyntäminen biojätteen käsittelyssä
 • Biokaasun tuotannon lisääminen ja kompostointiprosessin tehostaminen
 • Biojätteen jalostaminen
 • Ylijäämämateriaalien hyödyntäminen
 • Säästöt jätehuollon kustannuksissa ja uudet tulonlähteet biojätteen uudelleenkäytön kautta

Ongelma

"Kasvirasvapohjaisten öljyjen väliaikainen varastointi on hankalaa"

Kasvirasvapohjaisten öljyjen keräämisen haasteet jätehuollossa liittyvät usein niiden monimutkaisuuteen ja vaikeaan erillään keräämiseen. Kerääminen saattaa olla vaikeaa ja sotkevaa, koska kuuma ja nestemäinen on vaikea kerätä.

Ratkaisu

Ratkaisuna kasvirasvapohjaisten öljyjen keräämisen haasteisiin jätehuollossa on tuoda käyttöön erityisesti näiden jätteiden käsittelyyn suunnitellut, suljetut keräysjärjestelmät. Näissä järjestelmissä kasvirasvapohjainen öljy kerätään erillään muista jätteistä uusiokäyttöön.

Lisäksi kasvirasvapohjaisten öljyjen uudelleenkäyttö on yksi tapa vähentää niiden käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja säästää luonnonvaroja.

Optimoinnin tulokset

 • Suljettujen keräysjärjestelmien käyttöön ohjaaminen kasvirasvapohjaisille öljyille
 • Ympäristökuormitusta vähentävä jätehuolto
 • Uusiokäytön lisääminen

Ongelma

"Sekä muovinkeräys- että pahvinkeräyspisteet ovat aina täynnä"

Muovi ja pahvi ovat tilaa vieviä ja vaativat asiallista käsittelyä kierrättämistä varten. Tämä aiheuttaa kustannuksia jätehuollossa, kun jätekeräysvälineitä täytyy usein tyhjentää ja varastoida väliaikaisesti ennen kierrätyslaitokselle kuljettamista.

Ratkaisu

Kirkkaan uudelleenkäytettävän muovin ja energiajätteen erilliskeräyksen järjestäminen sekä paalaimiin investoiminen voivat huomattavasti pidentää tyhjennysväliä.  Tämä paitsi säästää kustannuksia, myös tukee kiertotaloutta ja pienentää ympäristökuormitusta.

Kirkas ja uudelleenkäyttöön sopiva muovi on laadukasta ja puhdasta, mikä mahdollistaa sen käytön raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa. Siitä saatava hinta voi olla merkittävä tulonlähde.

Myös pahvin ja kartongin keräys oikealla keräysvälineellä vähentää huomattavasti jätehuollon tyhjennysvälejä.

Optimoinnin tulokset

 • Kiertotalouden tukeminen ja ympäristökuormituksen vähentäminen
 • Uusien raaka-aineiden tarpeen vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Säästöt jätehuollon kustannuksissa ja tulot muovin uudelleenkäytöstä

Ongelma

"Käytetyt kuormalavat täyttävät kaiken tilan"

Teollisuudessa ja kaupan alalla käytetyt kuormalavat ovat yksi suurimmista jätehuollon haasteista. Lavat kasataan usein epämääräisiksi pinoiksi, mikä johtaa suureen tilantarpeeseen varastotiloissa ja kuljetusvälineissä. Tämä puolestaan lisää jätehuollon kustannuksia ja voi aiheuttaa hankaluuksia logistiikassa.

Ratkaisu

Keräyspisteissä kerätään erikokoiset lavat erityisiin lavojen keräystelineisiin, jotka automaattisesti kokoavat lavat niin, että niitä on helppo kuljettaa ja ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.

Samalla erotellaan uusiokäytettävät puulavat kierrätettävistä. Uudelleenkäyttöön soveltuvat puiset kuormalavat ovat kestäviä ja ekologisia, tarjoten loistavan vaihtoehdon kertakäyttöisille tai pelkästään kierrätettäville lavoille, sillä ne vähentävät jätteen määrää ja resurssien kulutusta.

Uudelleenkäyttöön tarkoitetut lavat on tehty kestävämmistä materiaaleista, ja niiden rakenne on suunniteltu kestämään lukuisia käyttökertoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että kierrätettävät puulavat eivät välttämättä ole kertakäyttöisiä tai vähemmän kestäviä. Itse asiassa niistä voi saada myös tuloja, joten niiden uudelleenkäyttöä kannattaa selvittää.

Lisäksi kuivat käytetyt lavat, jotka eivät sovellu uusiokäyttöön, voivat olla merkittävä tulonlähde energiajätteenä, varsinkin jos niiden käsittely hakkeeksi ja myynti pystytään toteuttamaan ilman välikäsiä.

Optimoinnin tulokset

 • Kuormalavojen erottelu uusiokäyttöön ja kierrätykseen
 • Kestävien ja ekologisten uudelleenkäyttöön soveltuvien puulavojen hyödyntäminen
 • Jätteen määrän ja resurssien kulutuksen vähentäminen
 • Kustannussäästöt ja tulot kuormalavojen uudelleenkäytöstä
 • Pitkäikäisten ja kestävien kuormalavojen suosiminen
 • Tulot energiahakkeesta