Autoliikkeet- ja korjaamot

Autoliikkeiden ja -korjaamoiden jätehuollon kustannukset voivat muodostua merkittäväksi osaksi liiketoiminnan menoista. Taloudellisen hyödyn lisäksi jätehuollon kustannusten säästäminen edistää kiertotalouden tavoitteiden saavuttamista ja ympäristönsuojelun tehostumista.

Autoliikkeiden ja -korjaamoiden jätehuollon kustannusten karsiminen

Alla on esitetty joitakin toimialalla esiintyviä jätehuollon ongelmia sekä niillle ratkaisumalleja.

Ongelma

"Joissakin jätekeräysvälineissä on jatkuvasti liikaa jätettä, kun taas toiset jäteastiat jäävät usein vajaiksi."

Jätehuollon kuluja aiheuttaa se, että ylikuormitetut jätekeräysvälineet vaativat useammin tyhjennyksiä ja aiheuttavat ympäristöhaittoja, kun taas vajaakäyttöiset jätekeräysvälineet eivät ole kustannustehokkaita, koska niiden tyhjennysväliä ei optimoida.

Ratkaisu

Jätekeräysvälineiden mitoituksen tulisi olla linjassa todellisten jätemäärien kanssa. Liian pienet astiat saattavat aiheuttaa ylivuotoja, hajuhaittoja ja lisäkustannuksia, kun taas liian suuret astiat voivat jäädä vain osittain täytetyiksi, mikä johtaa ylimääräisiin kuljetuksiin ja kasvaviin CO2-päästöihin.

Jätteen määrän ennakoiva arviointi sekä jäteastioiden koon ja sijainnin huolellinen suunnittelu ovat keskeisiä tekijöitä optimaalisen jätehuollon saavuttamiseksi. Tilan lisäämiseksi voidaan esimerkiksi lyhentää tyhjennysväliä ja/tai kasvattaa astioiden määrää.

Säännöllinen seuranta auttaa varmistamaan jätehuollon tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden säilymisen.

Optimoinnin tulokset

 • Jätekeräysvälineiden valinta ja optimaalinen mitoitus säästää kustannuksia
 • Ennakoiva jätteen määrän arviointi parantaa tehokkuutta
 • Huolellinen suunnittelu vähentää CO2-päästöjä
 • Jätteen uudelleenkäyttö tuo lisätuloja

Ongelma

"Jätekeräysvälineiden sijoittelu ja niille varattu rajallinen tila aiheuttavat toistuvasti ongelmia tyhjennyksessä ja kuljetuksessa."

Jätekeräysvälineiden epäoptimaalinen sijoittelu ja rajallinen tila lisäävät jätehuollon kuluja, koska ne hankaloittavat tyhjennystä ja kuljetusta, mikä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen ajankäyttöön ja polttoaineenkulutukseen.

Ratkaisu

Jos tilaa on niukalti, voidaan tutkia mahdollisuutta käyttää kompaktimpia tai eri muotoisia jätekeräysvälineitä, jotka soveltuvat paremmin rajallisiin tiloihin.

Sijoittelun parantamiseksi kannattaakin tehdä tarkka suunnitelma, optimoida sijoituspaikat ja hyödyntää uusia teknologioita ja älyratkaisuja. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi selkeät opasteet ja merkinnät alueella, jotta jätekeräysvälineiden sijoittelu on helppoa ja loogista.

Lisäksi voidaan arvioida tarvetta muuttaa jätekeräysvälineiden sijainteja, jotta tyhjennys ja kuljetus sujuvat vaivattomasti. Lisäksi jätehuoltoyhtiön kanssa voidaan päättää käytettävän jäteauton mallista ja kuinka usein jätteiden tyhjennyskertoja tulisi järjestää.

Seuranta auttaa myös varmistamaan, että jätekeräysvälineiden sijoittelu on optimaalinen ja tehokas.

Optimoinnin tulokset

 • Kompaktimpien ja erimuotoisten jätekeräysvälineiden hyödyntäminen säästää tilaa
 • Tarkan suunnitelman avulla saadaan parempi jätekeräysvälineiden sijoittelu
 • Älyratkaisut ja uudet teknologiat tehostavat jätekeräysvälineiden käyttöä
 • Optimaaliset tyhjennyskerrat ja jäteauton valinta vähentävät kustannuksia
 • Jätekeräysvälineiden sijainnin muuttaminen helpottaa ja nopeuttaa tyhjennystä ja kuljetusta

Ongelma

"Jätelajit sekoittuvat keskenään"

Jätekeräysmateriaalien keskinäinen sekoittuminen aiheuttaa kuluja jätehuollossa, koska se vaikeuttaa materiaalien asianmukaista kierrätystä ja käsittelyä.

Ratkaisu

Ongelmana jätehuollossa ovat kierrätyksen haasteet, joita voi esiintyä esimerkiksi jätemateriaalien lajittelussa tai kierrätysprosessin tehokkuudessa. Tärkeää on varmistaa, että jätemateriaalit lajitellaan oikein ja että kierrätysprosessi on mahdollisimman tehokas.

Jätekeräysvälineiden asianmukaiset opasteet ja ohjeet auttavat ehkäisemään jätekeräysmateriaalien sekoittumista toisiinsa. Jätekeräysvälineiden sisäosien värien käyttäminen eri materiaaleille helpottaa lajittelua ja vähentää sekoittumista. Yksi ratkaisu materiaalien sekoittumisen estämiseksi jätekeräysvälineessä on selkeän ja yksinkertaisen keräysjärjestyksen käyttöönotto, joka ohjaa materiaalit luontevasti oikeisiin keräyspaikkoihin. Lisäksi selkeät ohjeet käyttäjille auttavat varmistamaan, että jätekeräysvälineessä olevat jätteet lajitellaan oikein.

Lajittelun ja kierrätyksen haasteiden ratkaiseminen ei ainoastaan paranna ympäristövaikutuksia, vaan myös alentaa jätehuoltokustannuksia pitkällä aikavälillä.

Optimoinnin tulokset

 • Selkeät opasteet ja ohjeet parantavat lajittelua
 • Värikoodatut jätekeräysvälineiden sisäosat helpottavat eri materiaalien tunnistamista ja keräyksen ohjaamista
 • Yksinkertaisen lajittelujärjestelmän käyttöönotto vähentää sekoittumista
 • Oikein lajitellut jätteet alentavat kierrätyksen kustannuksia
 • Parempi lajittelu ja kierrätys lisäävät mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön